Despre AZŞMR SMI

(Extras din Statutul Asociaţiei):

Asociaţia Misionară a Adventiştilor de Ziua a Şaptea – Mişcarea de Reformaţiune este o asociaţie religioasă cu caracter nelucrativ, care serveşte în exclusivitate şi nemijlocit scopurile obşteşti folositoare de caritate, de ajutorare publică şi bisericeşti, funcţionând ca asociaţie religioasă, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2274/2007.

Asociaţia proclamă ca principiu de bază în desfăşurarea activităţilor sale religioase toleranţa faţă de celelalte culte religioase, faţă de membrii acestora şi faţă de credinţa lor, precum şi neamestecul în treburile politice.

2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE

 

Scopul pentru care s-a constituit asociaţia este următorul :

2. 1.  Răspândirea învăţăturii cărţii sfinte – Biblia şi vestirea Evangheliei în conformitate cu misiunea pe care Isus a dat-o în Matei 28. 18-20 şi propovăduirea principiilor divine morale spirituale conţinute în cele zece porunci, Exodul 20. 1-17.

2. 2. Construirea, închirierea şi / sau amenajarea de lăcaşe de cult.

2. 3. Promovarea unei educaţii religioase şi a unei formări spirituale mai înalte prin organizarea şi ţinerea de seminarii, cursuri şi conferinţe şi constituirea de şcoli misionare;

2. 4. Răspândirea Evangheliei prin conferinţe publice, ore de studii biblice, instruire religioasă şi răspândirea de scrieri religioase şi cărţi prin casele de editură ale asociaţiei;

2. 5. Participarea şi coajutorarea la îmbunătăţirea sănătăţii poporului prin conferinţe de sănătate şi religioase, crearea de instituţii de sănătate şi combaterea drogurilor, precum şi prin răspândirea de literatură specifică;

2. 6. Cooperarea pentru o convieţuire paşnică între oameni în baza învăţăturilor şi exemplului lui Isus;

2. 7. Instruirea membrilor asociaţiei pentru desfăşurarea activităţilor misionare pentru binele obştesc şi în scopuri de caritate şi ajutorare în baza principiilor morale şi spirituale care stau la temelia desfăşurării activităţii de către asociaţie;

2. 8. Organizarea de grupuri şi comunităţi în diferite locuri din ţară, sau, în situaţia în care ele sunt deja constituite, îndeplinirea formalităţilor pentru aderarea lor la asociaţie;

2. 9. Organizarea de activităţi exclusiv şi nemijlocit de folos obştesc, de caritate şi religioase;

În vederea îndeplinirii acestui scop, Asociaţia are ca obiective dezvoltarea de proiecte, programe şi servicii pluridisciplinare (la nivel naţional şi internaţional) în toate domeniile de interes, în beneficiul oamenilor şi a comunităţii după cum urmează:

2. 9. 1. Organizează de activităţi, proiecte şi programe, reţele tematice de colaborare şi cercetare naţionale şi internaţionale privind eradicarea unor fenomene negative de interes global cum ar fi: SIDA şi bolile incurabile, diminuarea discriminărilor şi a conflictelor generate de diferenţele interetnice şi religioase, scăderea ratei violenţei şi a criminalităţii, diminuarea poluării şi ale efectelor negative asociate ei (efectul de seră), prin promovarea non-violenţei şi a principiilor şi valorilor creştine, misionare;

2. 9. 2. Coparticiparea şi cooperarea la programe naţionale şi internaţionale, acţiuni ale altor organizaţii publice sau private, din ţară sau străinătate (prin susţinere tehnică, financiară, logistică, etc. ), precum şi atragerea de subvenţii, donaţii sau alte ajutoare interne sau internaţionale, de la persoane juridice sau fizice, pentru atingerea scopurilor Asociaţiei (inclusiv cooperarea şi mobilitatea transfrontalieră);

2. 9. 3. Organizarea de seminarii, cursuri, congrese, conferinţe, tipărirea de buletine informative, materiale audio-video, reviste, etc. pentru a putea permite cunoaşterea, dezvoltarea, promovarea activităţilor Asociaţiei şi a altor organizaţii interesate, în vederea eficientizării serviciilor oferite;

2. 9. 4. Participarea şi organizarea de seminarii, colocvii naţionale şi internaţionale, cercuri de studii, conferinţe publice şi orice manifestări şi întruniri publice pentru promovarea valorilor creştine şi îndeplinirii scopului Asociaţiei;

2. 9. 5. Încurajează şi promovează participarea elevilor, beneficiarilor, voluntarilor, membrilor diverselor organizaţii religioase, a partenerilor, etc. la diferite evenimente (inter)naţionale creştine, inclusiv iniţierea de activităţi extraşcolare, culturale, sportive şi turistice ale elevilor şi studenţilor, în parteneriat cu inspectoratele şcolare, autorităţile publice, etc. ;

2. 9. 6. Educaţia continuă a adulţilor, culturală, dezvoltarea socio-economică, prin: schimburi culturale, promovarea voluntariatului, egalitatea de şanse şi gen, promovarea tinerilor, protecţia mediului, sănătate, dezvoltarea durabilă, care au ca scop promovarea valorilor creştine şi misionare ;

2. 9. 7. Organizează, comunică şi colaborează cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă în domeniile care vizează conţinutul procesului de educaţie şi învăţământ şi propune alternative materiale şi financiare de desfăşurare a acestui proces;

2. 9. 8. Promovează cursuri de educaţie formală şi non-formală, sisteme de educaţie, formare şi autocunoaştere care să asigure dezvoltarea armonioasă a copiilor, tinerilor şi adulţilor;

2. 9. 9. Promovează programe de educaţie alternativă, continuă a adulţilor, pregătire vocaţională şi profesională;

2. 9. 10. Creează centre de formare, grădiniţe, şcoli şi universităţi, biblioteci, arhive, arhive electronice etc. ;

2. 9. 11. Organizează cursuri de formare profesională în toate domeniile cerute de societate, centre de testare vocaţională, profesională şi de certificare a competenţelor;

2. 9. 12. Asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psiho-pedagogică adecvate pentru elevi şi tineri cu deficienţe fizice, senzoriale, mentale sau asociate, oferă burse şi ajutoare punctuale;

2. 9. 13. Susţine cursuri de specializare şi formare pentru profesionişti, voluntari, elevi şi studenţi, etc. ;

2. 9. 14. Îmbinarea agroturismului şi turismului în scopul promovării spiritualităţii specifice a poporului român;

2. 9. 15. Facilitează respectarea drepturilor omului şi a libertăţii religioase, prevenirea oricărei forme de discriminare şi asigurarea egalităţii de şanse;

2. 9. 16. Ameliorarea relaţiilor de cuplu şi de familie prin promovarea valorilor creştine ;

2. 9. 17. Crearea, stimularea şi dezvoltarea serviciilor sociale care să acorde asistenţă persoanelor şi grupurilor sociale aflate în dificultate, şi care să pună în mod deosebit accent pe stimularea implicării directe a comunităţii din care fac parte aceste persoane.

2. 9. 18. Realizarea unor servicii sociale cu un pronunţat caracter umanitar şi social care să desfăşoare acţiuni, de îngrijire, educare, consiliere, informare, terapie, orientare socio-profesională, sprijin medical, menajer, crearea de baze de date, etc. pentru persoanele aflate în dificultate (copii, tineri, adulţi, bătrâni). Acţiunile se pot desfăşura în adăposturi protejate (centre de zi sau rezidenţiale, centre comunitare, maternale, de plasament familial, apartamente sociale protejate, creşe, grădiniţe, etc. ) sau la domiciliul persoanei aflate în dificultate;

2. 9. 19. Iniţierea unor acţiuni privind organizarea pe principii ecologice, asigurarea populaţiei cu alimente de calitate, generatoare de sănătate şi echilibru;

2. 9. 20. Promovarea programelor ce vizează protejarea mediului şi organizarea de acţiuni cu caracter ecologic, educaţia populaţiei privind protejarea mediului;

2. 9. 21. Promovează programe diverse de sănătate, îngrijire specială, igienă şi planificare familială;

2. 9. 22. Orice alte activităţi necesare îndeplinirii Scopului Asociaţiei.

3. CALITATEA DE MEMBRU

 

3. 1. Membru al asociaţiei poate deveni numai persoana fizică individuală.

3. 2. Membru al asociaţiei poate deveni orice persoană care îşi însuşeşte şi adoptă principiile de credinţă ale cărţii sfinte – Biblia, dovedeşte credinţa şi o practică sincer.

3. 3. În principal, primirea unui membru se face după prealabila botezare (botezul adulţilor) în comunitatea locală, botez îndeplinit de către un predicator hirotonisit.

3. 4. Excluderea unui membru al asociaţiei se face în consfătuirea comunităţii locale prin decizia majorităţii simple a membrilor şi numai în prezenta unui predicator hirotonisit.

10. APARTENENŢA ASOCIAŢIEI

10.1. Asociaţia Misionară a Adventiştilor de Ziua a Şaptea – Mişcarea de Reformaţiune aparţine organizatoric şi administrativ Societăţii Misionare Internaţionale a Adventiştilor de Ziua a Şaptea – Mişcarea de Reformaţiune, Conferinţa Generală: „International Missionary Society Seventh Day Adventist Church Reform Movement, General Conference” cu sediul în Statele Unite ale Americii: 625 West Avenue, Cedartown, GA-30125 U.S.A. www.imssda.org.


Documente și materiale utile:

Manualul Bisericii

Principiile de credință

Bazele profetice ale Bisericii lui Hristos

2 Responses to Despre AZŞMR SMI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *